Christine To ‧ 11 Feb 2021 00:00
新嘅一年又到!🧧
相信大家都忙住整一系列嘅賀年食品!😉
除咗整蘿蔔糕之外,我仲整咗芋蝦!😋
整芋蝦真係心機嘢嚟!快不得!
一個芋頭嘅份量,就已經企足我大半日!😅
真係整過就會明白…點解出面會賣咁貴!😜
 

多謝facebook群組~識煮識食~成員-Christine To提供https://www.facebook.com/groups/572126266518465/permalink/1221327448265007/

分享

分享在 facebook
分享在 whatsapp
分享在 telegram
分享在 email

好煮播
Good
Cook
Channel

訂閱最新食譜推介