Timothy Cheung ‧ 25 May 2021 07:07
早晨各位,今朝已預告整沙爹牛肉麵,整咗個幾鐘頭!😓😓😓由烚麵、炒牛肉、切料頭,炒料頭、爆香沙爹醬、落蝦醬、灒酒落水、調味、加生粉水,落牛肉返兜,攪掂👍👍👍👍
食唔晒放番入雪櫃,食時要加熱兜返就食得,平日返學都食得。☺️☺️☺️☺️
 

多謝facebook群組~識煮識食~成員-Timothy Cheung提供https://www.facebook.com/groups/572126266518465/permalink/1290083391389412/

分享

分享在 facebook
分享在 whatsapp
分享在 telegram
分享在 email

好煮播
Good
Cook
Channel

訂閱最新食譜推介